Deklaracja dostępności

| 22 września 2020

Szkoła Podstawowa nr 126 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.sp126.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sp126.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: maj 2012

Data ostatniej aktualizacji: maj 2012

Status pod względem zgodności z ustawą :

strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Wytyczne: 1.2, 1.4: 1.4.5, 1.4.10, 1.4.13, 2.1: 2.1.2, 2.1.4, 2.2: cały, 2.4: 2.4.1, 2.4.3, 2.4.7, 2.5: cały, 3.1; 3.1.2, 3.2: 3.2.2, 3.3: cały.

Dodatkowe informacje:

Użytkownik nie wprowadza informacji na stronie. Dostosowanie strony pod osoby niepełnosprawne nadmiernie obciążałoby budżet podmiotu publicznego.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej :

– niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Podmiot publiczny może zamieścić link do dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skróty klawiaturowe :

  • na stronach www.sp126.edu.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Powinny zawierać opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy oraz dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej.
  • w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zuzanna Gawlas zuzanna.gawlas@sp126.edu.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury :

każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna (h2) Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Miasta, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115533).

Category: Galerie, Komunikaty, Komunikaty Dyrekcji, SEKRETARIAT, Uncategorized

Comments are closed.