Biblioteka – informacje

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
biblioteka to świątynia jego myśli”.
Cyceron

Jeśli masz w domu interesującą, niezniszczoną książkę, którą już przeczytałeś i uważasz, że warto ją polecić koleżance i koledze przynieś ją do biblioteki!

Prowadzi:
nauczyciel-bibliotekarz
mgr Anna Szczepaniak-Korczyńska

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

poniedziałek: 8.30 – 15.00
wtorek: 8.00 – 14.30
środa: 8.00 – 14.30
(dzień wewnętrzny)
czwartek: 8.00 – 14.30
piątek: 8.00 – 12.00

Biblioteka to miejsce, w którym uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Biblioteka powstała w roku szkolnym 1970/71 i od tego momentu datują się pierwsze wpisy w inwentarzu bibliotecznym. Od roku 1994 do obsługi czytelników i ewidencji zbiorów bibliotecznych wykorzystywany jest program komputerowy Biblioteka Szkolna MOL. Obecnie biblioteka posiada 16631 woluminów.

Działy:

Podział literatury pięknej

Bajki, wierszyki Bw
Baśnie B
Obyczajowe O
Przygodowe P
Opowiadania dla młodszych dzieci Op
Przyrodnicze Prz
Fantastyka F
Historyczne H
Lektury L
Komiksy K

Książki popularnonaukowe

podział wg UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

Czasopisma dla dzieci w zbiorach szkolnej biblioteki:

„Świerszczyk”

„Kumpel”

„Krzysztoforek”

W bibliotece znajdują się też archiwalne numery czasopism:

„Płomyczek”, „Poznaj Świat”, „Zwierzak”, „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie”

Biblioteka i jej zadania:

 1. Kształtuje kulturę czytelniczą i osobowość młodego czytelnika.
 2. Kształtuje umiejętność odbioru wartości kulturalnych.
 3. Codziennie udziela porad przy wyborze lektury i literatury na określony temat.
 4. Służy pomocą przy samokształceniu.
 5. Współpracuje z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami.
 6. Współpracuje z placówkami kulturalnymi.

Do zadań biblioteki należy:

 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów
 • gromadzenie, opracowanie i inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych
 • prowadzenie działalności informacyjnej
 • wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania
 • udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji
 • współpracuje z innymi placówkami bibliotecznymi
 • ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Uczniowie należący do koła pomagają nauczycielowi bibliotekarzowi w bibliotece pełniąc dyżury na przerwach i po lekcjach, biorą czynny udział w różnych imprezach bibliotecznych organizowanych przez bibliotekę.


Regulamin biblioteki szkolnej:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres 2 tygodni.
 3. Nie wolno przetrzymywać książek.
 4. Wypożyczone książki należy szanować.
 5. Na dwa tygodnie przed terminem zakończenia roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.
 6. Książki zniszczone, bądź zagubione uczeń winien odkupić.

Regulamin czytelni:

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
 2. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice uczniów.
 3. Do czytelni wchodzimy z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. Kurtki wieszamy na wieszakach w wypożyczalni.
 5. Odwiedzający czytelnię każdorazowo wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 6. W czytelni należy zachować CISZĘ i nie przeszkadzać innym użytkownikom.
 7. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 8. Obowiązuje wolny dostęp do półek.
 9. Ze zbiorów czytelni korzystamy na miejscu.
 10. Niektóre pozycje z księgozbioru podręcznego / lektury, książki popularnonaukowe, albumy/ mogą być wypożyczone do domu pod koniec dnia pracy biblioteki, pod warunkiem ich zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 11. Żaluzje okienne obsługuje nauczyciel.
 12. Do czytelni nie wnosimy napojów i artykułów spożywczych.
 13. Każdy czytelnik odpowiada za straty materialne wynikłe z niewłaściwego zachowania w czytelni.

Regulamin ICIM:

 1. Centrum służy użytkownikom jako źródło wiedzy i informacji. Stanowiska komputerowe zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet.
 2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
 3. Z centrum mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.
 4. Przed korzystaniem z komputera należy każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin podając: imię, nazwisko, klasę, godzinę przyjścia, numer stanowiska, temat poszukiwań, godzinę wyjścia.
 5. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
 6. Korzystamy z encyklopedii multimedialnych, słowników dostępnych w zbiorach biblioteki.
 7. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 8. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 9. Czas pracy ucznia przy komputerze nie może przekraczać 1 godziny.
 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 11. Zabrania się korzystania z gier i komunikatorów internetowych.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 13. Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z centrum na określony czas.
 14. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 15. Z komputerów korzystamy w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym użytkownikom czytelni.
 16. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki niewłaściwego korzystania z Internetu.
 17. Z centrum uczniowie korzystają po zakończeniu wszystkich zajęć edukacyjnych, ujętych w harmonogramie pracy szkoły.
 18. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z instrukcją BHP, która znajduje się na każdym stanowisku pracy.