Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od 6.45 do 16.45

Wychowawcy świetlicy dbają o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Grupa świetlicowa liczy nie więcej niż 25 uczniów. Wychowawcy rozwijają u dzieci zamiłowanie do czytelnictwa poprzez piękne czytanie literatury dla dziecięcej, rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z biblioteczki świetlicowej i biblioteki szkolnej. Dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe. Często do codziennych zajęć świetlicowych włączana jest muzyka jako tło tematu przy organizacji aktywności ruchowej lub w celu wyciszenia. Nauczyciele świetlicy organizują zajęcia ruchowe rozwijające sprawność fizyczną uczniów. Realizują tematykę zdrowotną, aby wykształcić nawyk dbania o zdrowie swoje i innych. Wychowawcy stwarzają dzieciom warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych. Organizują zajęcia opiekuńcze zapewniające interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo oraz zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce. W ramach zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w zajęciach żywego słowa (pogadanki, czytanie baśni, opowiadań, ciekawych opracowań z zakresu przyrody, geografii, historii, wiedzy o kulturze i sztuce…), zajęciach plastycznych, umuzykalniających (śpiewania piosenek, kolęd i pastorałek), zajęciach „sprawnych rąk”, rozrywkach umysłowych (rebusy, krzyżówki, zagadki itp.), zabawach ruchowych, zajęciach relaksacyjnych. Mają również możliwość przygotowywania się do lekcji oraz odrabiania zadań domowych.

Kąciki zabaw zorganizowane w świetlicy dają również dzieciom możliwość swobodnej zabawy.

Świetlica pozostaje w stałym kontakcie z wychowawcami klas, innymi pracownikami szkoły oraz opiekunami uczniów.

W ramach współpracy z rodziną informacje przekazywane są na bieżąco: ustnie, pisemnie oraz telefonicznie.

Za wysoką kulturę osobistą, postawę koleżeńską, aktywny udział

w zajęciach oraz prace społeczne na rzecz szkoły i świetlicy, dzieci otrzymują punkty w postaci serduszek.

Zobacz też na stronę świetlicy:
swietlica126.w.interia.pl