Regulamin działalności Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 126 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

§ 1

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest Zespół Rodziców, który tworzą rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału klasowego.
 2. Zespół rodziców wybiera spośród siebie Radę Oddziałową, w skład której wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik.
 3. Głosowanie do Rady Oddziałowej jest tajne i odbywa się podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym. Rodzice jednego ucznia dysponują jednym głosem.
 4. Rada Oddziałowa współpracuje oraz wspomaga pracę wychowawcy oddziału klasowego.
 5. Zespół rodziców wybiera w tajnych wyborach przedstawiciela do Rady Rodziców. Rodzice jednego ucznia dysponują jednym głosem.
 6. Jeden Zespół rodziców jest reprezentowany w Radzie Rodziców przez jednego przedstawiciela.
 7. Członków Rady Oddziałowej i przedstawiciela do Rady Rodziców można wybrać tylko spośród rodziców obecnych na zebraniu Zespołu Rodziców.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zespół Rodziców może dokonać zmiany Rady Oddziałowej i swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców.

§ 2

DEFINICJA RADY RODZICÓW

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów.
 2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Zespołów Rodziców wszystkich oddziałów klasowych.
 3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań na rzecz pobudzania aktywności rodziców i doskonalenia statutowej działalności szkoły.

§ 3

STRUKTURA RADY RODZICÓW I TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 1. Spośród swoich członków Rada Rodziców wybiera w głosowaniu jawnym:

1.1. Prezydium Rady Rodziców,

1.2. Komisję Rewizyjną.

 1. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi dwóch członków Rady Rodziców; nie mogą oni być członkami Prezydium Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców jest organem kolegialnym, co oznacza, że decyzje są podejmowane w formie uchwał.
 4. Uchwała składa się z: tytułu (nazwa aktu, data wydania aktu, przedmiot uchwały), tekstu, daty wejścia w życie. Uchwałę podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.
 5. Wszystkie uchwały Rady Rodziców są podejmowane zwykłą większością głosów

6.1.podczas zebrań w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców,

6.2.on Line przy udziale co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i kończy się plenarnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym, które odbywa się według następującego porządku:

7.1. sprawozdanie z działalności ustępującego organu,

7.2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

7.3. wybory nowych organów Rady Rodziców,

7.4. dyskusja panelowa,

7.5. ustalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.

§ 4

ZADANIA WEWNĘTRZNYCH ORGANÓW RADY RODZICÓW

 1. Do zadań przewodniczącego i jego zastępcy należy:

1.1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

1.2. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i zebrań Prezydium,

1.3. zapraszanie na zebrania osób, które mogą mieć głos doradczy (w szczególności: Dyrektor szkoły, nauczyciele),

1.4.prowadzenie dyskusji i głosowań on Line, przy czym czas od ogłoszenia głosowania on Line do jego zakończenia nie może być krótszy niż 5 dni roboczych,

1.5. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady Rodziców (realizacja preliminarza).

 1. Do zadań sekretarza należy:

2.1. protokołowanie zebrań i sporządzanie uchwał (także podjętych on Line),

2.2. przechowywanie wyżej wymienionej dokumentacji.

 1. Protokół zawiera porządek zebrania, datę, listę obecności, wyniki głosowania, podejmowane decyzje i uchwały. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców i Sekretarz.
 2. W przypadku nieobecności sekretarza na zebraniu przewodniczący lub jego zastępca wskazuje członka Rady Rodziców, który przejmuje jego obowiązki.
 3. Do zadań skarbnika należy:

5.1. prowadzenie dokumentacji finansowej Rady Rodziców,

5.2. obsługa finansowa konta Rady Rodziców,

5.3. składanie bieżących sprawozdań z wydatków oraz sprawozdania za okres całego roku szkolnego.

 1. Rada Rodziców może wyznaczyć inną osobę, niebędącą członkiem Rady Rodziców, do wykonywania obowiązków skarbnika. W takim wypadku Prezydium Rady Rodziców jest trzyosobowe.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

7.1. bieżąca kontrola dochodów i zasadności wydatków Rady Rodziców,

7.2. przedstawienie wniosków z kontroli Radzie Rodziców.

 1. Po dokonaniu przez Prezydium bilansu zamknięcia przeprowadzana jest kontrola całościowa, z której Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie i zapoznaje z nim Radę Rodziców.
 2. W przypadku stwierdzenia prawidłowości działań finansowych Rada Rodziców udziela absolutorium Prezydium.
 3. Zewnętrzną kontrolę finansów Rady Rodziców mogą prowadzić uprawnione do tego organy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Dokumentacja Rady Rodziców jest jawna.
 5. Po zakończeniu kadencji Rada Rodziców przekazuje całą dokumentację do archiwum szkolnego.

§ 5

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy między innymi:

2.1.uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. programu wychowawczego szkoły,
 2. programu profilaktyki,
 3. regulaminu swojej działalności.

2.2.opiniowanie:

 1. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 3. podjęcia w szkole działalności stowarzyszeń i organizacji,
 4. pracy nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 5. przedstawionych przez dyrektora szkoły propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
 6. ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.3.wnioskowanie:

 1. o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 2. o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju,

2.4.uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły,

2.5.delegowanie swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 1. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 2, wyrażane są w formie uchwał.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, składek celowych oraz innych źródeł.

§ 6

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

 1. Wysokość składki rodzicielskiej jest deklarowana przez rodziców, przy czym Rada Rodziców proponuje wysokość tej składki.
 2. Fundusze gromadzone są na koncie bankowym Rady Rodziców.
 3. Rodzice mogą dokonywać wpłat u skarbnika Rady Oddziałowej lub przelewem na konto Rady Rodziców.
 4. Po terminowym dokonaniu wpłat zadeklarowanych przez Zespół Rodziców Rada Oddziałowa otrzymuje prowizję w wysokości 10% wpłaconej sumy, którą może wydatkować zgodnie z potrzebami Zespołu Rodziców.
 5. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

5.1. Dyrektor szkoły,

5.2. członkowie Rady Pedagogicznej (nauczyciele, pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy),

5.3. Rady Oddziałowe,

5.4. członkowie Rady Rodziców,

5.5. Samorząd Uczniowski.

 1. Podstawą wydatkowania funduszy jest preliminarz na dany rok szkolny zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców.
 2. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodzicielskich odbywa się poprzez przekazanie ich w dyspozycję Prezydium Rady Rodziców.
 3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska może być zależne od wskazania celów przez osoby wpłacające środki. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować ich na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.
 4. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentacji finansowej Rady Rodziców są przewodniczący i zastępca przewodniczącego lub inna osoba upoważniona przez Radę Rodziców.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygnięcia podejmuje Rada Rodziców.
 2. Rady Oddziałowe mogą zgłaszać wnioski dotyczące działalności Rady Rodziców, w tym dotyczące zmian w Regulaminie Rady Rodziców.
 3. Regulamin Rady Rodziców podawany jest do publicznej wiadomości.

                                           Przewodniczący Rady Rodziców Iwona Dobranowska

Kraków, 16 października 2013 r.